Regulamin

Regulamin sklepu internetowego sklep.zniczebartek.pl

 I            Informacje podstawowe


Sklep internetowy sklep.zniczebartek.pl, działający pod adresem www.sklep.zniczebartek.pl (zwany w dalszej części regulaminu ,,Sklep” ), za pośrednictwem którego sprzedawane są towary znajdujące się w jego ofercie przy wykorzystaniu Internetu (zwane w dalszej części „Towarem lub Towarami”), prowadzony jest przez Tomasza Marca działającego na rzecz firmy P.P.H. BARTEK z siedzibą pod adresem Trzeciaków 29a, posiadającą NIP 9461094015.
Prezentowane na stronie internetowej www.sklep.zniczebartek.pl informacje na temat Towarów oraz ich cen dotyczą wyłącznie sklepu internetowego www.sklep.zniczebartek.pl.
Stronami umowy sprzedaży zawieranej za pośrednictwem Sklepu sklep.zniczebartek.pl są - Klient dokonujący zakupu Towaru oraz Sklep.
Umowa sprzedaży Towarów oferowanych za pośrednictwem sklep.zniczebartek.pl zostaje zawarta z chwilą przyjęcia przez Sklep zamówienia Klienta. 
Miejscem realizacji dostaw Towarów, nabywanych za pośrednictwem sklep.zniczebartek.pl, jest terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. 
Złożone przez Klienta zamówienie zostanie zrealizowane pod warunkiem, że Towar jest dostępny w magazynie. W przypadku niedostępności Towarów, Sklep zamieszcza o tym stosowną informację na stronie internetowej Sklepu sklep.zniczebartek.pl przy opisie danego Towaru, przy czym brak takiej informacji na stronie internetowej Sklepu sklep.zniczebartek.pl nie oznacza, że dany Towar jest dostępny. W przypadku niedostępności Towaru przy opisie którego nie było stosownej informacji, Klient zostanie powiadomiony mailem o braku możliwości zrealizowania zamówienia, zgodnie z pkt II.3 


 II.        Towar. Cena Towaru 

Sklep zamieszcza wszelkie informacje dotyczące istotnych właściwości Towarów, w tym ich ceny na stronie internetowej Sklepu sklep.zniczebartek.pl przy opisie danego Towaru. 
Do sprzedaży, w tym sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży przeznaczona jest ograniczona liczba Towarów i realizacja zamówień następuje według kolejności wpływania potwierdzonych zamówień na te Towary, aż do wyczerpania się zapasów objętych tą formą sprzedaży. 
W przypadku braku dostępności Towarów (wyczerpania), Sklep zamieszcza o tym stosowną informację na stronie internetowej sklep.zniczebartek.pl przy opisie danego Towaru; w przypadku jednakże, gdyby Sklep zamieścił stosowną informację o niedostępności danego Towaru po przyjęciu zamówienia Klienta, bądź z jakichkolwiek innych przyczyn nie miał możliwości realizacji takiego zamówienia, będzie uprawniony do odstąpienia od umowy sprzedaży w terminie 30 (trzydziestu) dni, licząc od dnia zawarcia Umowy. Jeżeli Klient dokonał zapłaty za Towar, Sklep zwróci Klientowi uiszczoną przez Klienta ceną za Towar niezwłocznie, jednakże nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni od odstąpienia od umowy przez Sklep. Sklep dokona zwrotu przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jaki użył Klient, chyba że Klient wyrazi zgodę na inny sposób zwrotu. Klient ma możliwość podjęcia decyzji zarówno o częściowej realizacji wraz ze zwrotem zapłaty w przypadku uiszczenia zapłaty za Towar, jak również decyzji o wydłużeniu czasu realizacji zamówienia w z uwagi na oczekiwanie na brakujący Towar, zamiany brakującego Towaru na inny lub anulowania całości zamówienia. 
Wszystkie ceny Towarów zamieszczone na stronie internetowej Sklepu sklep.zniczebartek.pl podawane są w złotych polskich i zawierają podatek od towarów i usług (VAT). 
Cena podana przy każdym Towarze jest wiążąca dla Stron, w chwili złożenia przez Klienta zamówienia. 
Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen Towarów znajdujących się w ofercie Sklepu sklep.zniczebartek.pl, wprowadzania nowych Towarów do oferty Sklepu, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronie internetowej sklep.zniczebartek.pl bądź wprowadzania w nich zmian. Uprawnienie powyższe nie ma wpływu na ceny Towarów w zamówieniach złożonych przed wejściem w życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży. 


III.  Zawarcie umowy

Zamówienia od Klientów są przyjmowane przez stronę internetową Sklepu sklep.zniczebartek.pl (www.sklep.zniczebartek.pl) po przejściu całej procedury składania zamówienia na stronie internetowej lub telefonicznie. W zamówieniu Klient dokonuje, w szczególności: 
a. wyboru zamawianych Towarów; 
b. oznaczenia adresu dostawy oraz formy płatności; 
c. zatwierdzeniu zamówienia
d. dokonaniu płatności za zamówienie (nie dotyczy opcji "zapłata przy odbiorze").
Przed wysłaniem zamówienia na etapie jego składania, Klient ma możliwość ponownego sprawdzenia i ewentualnej modyfikacji wszystkich danych (np. imię, nazwisko, adres, forma płatności oraz asortyment i ilość zamówionych Towarów).  Zmiana danych/towarów odbywa się poprzez kontakt mailowy.
Klient składa wiążącą ofertę nabycia Towarów po przejściu całej procedury składania zamówienia na stronie internetowej Sklepu sklep.zniczebartek.pl (www.sklep.zniczebartek.pl), tj. po zaakceptowaniu „Warunki sprzedaży i Zasady zwrotów”, poprzez kliknięcie na przycisk "Zamówienie”. 
Umowa sprzedaży Towarów oferowanych za pośrednictwem Sklepu sklep.zniczebartek.pl zostaje zawarta z chwilą przyjęcia zamówienia Klienta przez Sklep, co oznacza, że z tą chwilą umowa staje się prawnie skuteczna.
Klient może anulować zamówienie, które nie zostało wysłane. W tym celu Klient zobowiązany jest do jak najszybszego kontaktu ze Sklepem, telefonicznie pod nr tel. 601675290 lub mailem na adres – sklep@zniczebartek.pl
 

IV.        Potwierdzenie zawarcia umowy 

Dane przekazane przez Klienta w ramach składanego zamówienia są przechowywane i przetwarzanie przez Sklep, zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych oraz ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE RODO. Klient ma prawo wglądu do swoich danych, do ich korekty oraz żądania zaprzestania ich wykorzystania lub ich usunięcia. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, jednak zgoda na ich przetwarzanie jest niezbędna do zrealizowania zamówienia. Klient ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych.
Sklep przekaże Klientowi potwierdzenie zawarcia umowy sprzedaży Towaru w rozsądnym czasie po jej zawarciu, najpóźniej w chwili dostarczenia Towaru. Potwierdzenie zawierać będzie w szczególności wszystkie istotne dane ze złożonego zamówienia, w tym dane identyfikujące Sklep, adres pod który Klient może składać reklamację, procedurę rozpatrywania reklamacji, cenę wraz z podatkiem, koszty dostawy, sposób i termin zapłaty, sposób i termin dostawy Towaru, sposób i termin wykonania prawa do odstąpienia od umowy sprzedaży, koszty zwrotu Towaru w przypadku odstąpienia od umowy, możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasadach dostępu do tych procedur. Potwierdzenie zostanie przesłane Klientowi na podany przez niego adres e-mailowy. Treść otrzymanego w tej formie potwierdzenia Klient może również wydrukować. 


V.           Termin i sposób dostawy

Sklep zobowiązuje się dostarczyć zamówiony przez Klienta Towar w terminie nieprzekraczającym 30 (trzydziestu) dni od dnia przyjęcia przez Sklep zamówienia złożonego przez Klienta; względnie od momentu otrzymania przez Sklep od Klienta zapłaty za Towar wraz z kosztami przesyłkami (jeżeli są należne) – w przypadku płatności z góry; jednakże czas dostawy wynosi zazwyczaj od 2 (dwóch) do 10 (dziesięciu) dni roboczych od momentu złożenia zamówienia względnie od momentu otrzymania przez Sklep od Klienta zapłaty za Towar wraz z kosztami przesyłkami (jeżeli są należne) – w przypadku płatności z góry.
Dostawa Towaru jest realizowana za pośrednictwem firmy InPost, Poczty Polskiej oraz firm kurierskich zgodnie z możliwością wyboru w formularzu zamówienia na adres wskazany przez Klienta w zamówieniu, a także firm świadczących usługi odbioru w punktach odbioru, wskazanych przez Klienta w zamówieniu. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie Towaru lub opóźnienie w dostawie spowodowane błędnym lub niedokładnym adresem podanym przez Klienta. 

W przypadku wyboru przez klienta sposobu płatności przelewem lub kartą płatniczą, czas realizacji zamówienia liczony jest od dnia uznania rachunku bankowego lub konta rozliczeniowego Sprzedawcy.


VI.        Koszty przesyłki

Koszty przesyłki Towaru zakupionego w Sklepie Znicze BARTEK - internetowy sklep ze zniczami są uzależnione od wyboru sposobu dostarczenia Towaru przez Klienta oraz wybranej przez Klienta formy płatności. Aktualne koszty przesyłki dostępne są na stronie Sklepu Znicze BARTEK - internetowy sklep ze zniczami – przy wyborze danej opcji wysyłki.
Ponoszone przez Klienta koszty przesyłki Towaru, pokrywają jedynie część faktycznych kosztów jego opakowania i dostawy; pozostałą część kosztów przejmuje na siebie Sklep.
W przypadkach, gdy z przyczyn technicznych lub logistycznych dostawa Towaru odbywa się w kilku etapach, Klient ponosi opłatę z tytułu kosztów przesyłki Towaru wyłącznie jednokrotnie. 
Promocja "darmowa wysyłka dla zakupów powyżej 400 zł" obowiązuje tylko na terenie Polski


VII.    Zastrzeżenie własności towaru

          Do chwili uiszczenia przez Klienta pełnej należności za zamówiony Towar pozostaje  on własnością firmy P.P.H. BARTEK

VIII.    Zasady płatności za towar

Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówiony Towar: 
a. płatność gotówką przy odbiorze Towaru;
b. płatność przelewem na rachunek bankowy;
c. płatności online - Podmiotem świadczącym obsługę płatności online w zakresie płatności szybkimi przelewami jest Blue Media S.A.

Dostępne formy płatności, którymi można realizować płatność:
Karty płatnicze: Visa, Visa Electron, MasterCard, MasterCard Electronic, Maestro

W przypadku wystąpienia konieczność zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą, sprzedający dokona zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego.


Sklep zastrzega sobie prawo zmiany w konkretnym przypadku określonej formy płatności ze względu na techniczne problemy z realizacją określonej formy płatności. 
Sklep wyklucza możliwość regulowania płatności za zamówiony Towar poprzez przekaz gotówki bądź wystawienie czeku. Sklep oświadcza, że nie ponosi odpowiedzialności w przypadku utraty przez Klienta środków pieniężnych przekazanych w sposób określony w zdaniu poprzedzającym. 
W zależności od dokonanego przez Klienta wyboru formy płatności:
a. w przypadku płatności przelewem na rachunek bankowy, należność za Towar pobierana jest jako płatność z góry, co oznacza, że zamówiony Towar zostaje wysłany po otrzymaniu płatności. Maksymalny termin oczekiwania na wpłatę to 7 dni. Po upływie tego terminu zamówienie zostanie anulowane.
b. w przypadku płatności poprzez serwis Przelewy24, należność za Towar pobierana jest jako płatność z góry, co oznacza, że zamówiony Towar zostaje wysłany po otrzymaniu płatności. Maksymalny termin oczekiwania na wpłatę to 7 dni. Po upływie tego terminu zamówienie zostanie anulowane.
W przypadku wyboru płatności przelewem, do jego realizacji należy użyć następujących danych:
P.P.H. BARTEK
Trzeciaków 29a
21-007 Mełgiew
nr rachunku: 29 1140 2004 0000 3502 8225 0196
W TYTULE przelewu prosimy wpisać: NAZWISKO, IMIĘ oraz nr zamówienia.

IX.        Prawo odstąpienia od umowy 

Klient może odstąpić od umowy sprzedaży Towaru (tj. zrezygnować z Towaru zakupionego w Sklepie P.P.H. BARTEK i zwrócić Towar bez podania przyczyny) w ciągu 14 (czternastu) dni od dnia otrzymania Towaru przez Klienta lub wskazaną przez Klienta osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku umowy sprzedaży, która obejmuje wiele Towarów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach w terminie 14 (czternastu) dni od dnia objęcia w posiadanie ostatniego Towaru, partii lub części. Towar nie może być zniszczony, zabrudzony, lub używany.
W celu skorzystania z prawa odstąpienia od umowy sprzedaży Towaru Klient powinien w terminie wskazanym w pkt.IX.1, złożyć pisemne oświadczenie o odstąpieniu od umowy sprzedaży Towaru kierując je na adres: 
P.P.H. BARTEK
Trzeciaków 29a
21-007 Mełgiew
z dopiskiem „Odstąpienie od umowy” 

albo

przesłać na wiadomość e-mail: sklep@zniczebartek.pl

Jeżeli Klient skorzysta z możliwości złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy drogą elektroniczną tj. wysyłając e-mail na adres: sklep@zniczebartek.pl, Sklep prześle Klientowi niezwłocznie potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy również pocztą elektroniczną. 
Do zachowania terminu do odstąpienia od umowy sprzedaży Towaru wystarczy wysłanie oświadczenia przed upływem terminu wskazanego w pkt IX.1 na wskazany powyżej adres lub e-mail. 

3.    W przypadku skorzystania z prawa do odstąpienia od umowy sprzedaży Towaru Klient zobowiązany jest – poza przesłaniem oświadczenia o którym mowa w pkt IX.2 - zwrócić firmie P.P.H. BARTEK Towar na adres wskazany poniżej: 

P.P.H. BARTEK
Trzeciaków 29a
21-007 Mełgiew 
z dopiskiem „Odstąpienie od umowy”

4.    Klient zobowiązany jest do niezwłocznego zwrotu Towaru na wskazany powyżej w pkt IX.3 adres, jednakże nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym Klient odstąpił od umowy sprzedaży Towaru. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru przed upływem tego terminu. Klient ponosi bezpośrednie koszty zwrotu takiego Towaru (koszty przesyłki związanej ze zwrotem Towaru).

W razie odstąpienia od umowy sprzedaży Towaru na zasadach określonych w niniejszym punkcie, umowa sprzedaży uważana jest za niezawartą. 
Z zastrzeżeniem pkt IX.7 poniżej, Sklep zobowiązany jest niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od umowy sprzedaży Towaru zwrócić Klientowi uiszczoną przez Klienta cenę za Towar wraz z kosztami dostawy Towaru, z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy sposób dostarczenia oferowany przez Sklep. Sklep dokona zwrotu przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jaki użył Klient, chyba że Klient wyrazi zgodę na inny sposób zwrotu. 
Sklep może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania Towaru z powrotem lub dostarczenia przez Klienta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej. 
Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z Towaru w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru. Sklep zastrzega sobie - w razie zwrotu takiego Towaru - możliwość żądania odpowiedniego obniżenia ceny Towaru, podlegającej zwrotowi na rzecz Klienta. 
Wszelkie pytania dotyczące realizacji prawa do odstąpienia od umowy sprzedaży Towaru należy kierować do firmy P.P.H. BARTEK:
e-mailowo na adres: sklep@zniczebartek.pl

bądź za pośrednictwem poczty na adres:
P.P.H. BARTEK
Trzeciaków 29a
21-007 Mełgiew 
z dopiskiem „Odstąpienie od umowy” 

bądź dzwoniąc pod numer 601675290 , od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-17.00 (z telefonu stacjonarnego, telefonu komórkowego – opłata według taryfy danego operatora).

10. Prawo odstąpienia od umowy sprzedaży Towaru nie przysługuje Klientowi w odniesieniu do umów sprzedaży, których przedmiotem jest (1) rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia, (2) rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; (3) rzecz, która po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostaje nierozłącznie połączona z innymi rzeczami oraz w innych przypadkach wynikających z przepisów prawa.

Jeżeli zakupy zostały wykonane z wykorzystaniem jednego z rabatów przysługujących po osiągnięciu określonej kwoty, a poprzez zwrot towaru całkowita kwota zakupów została zredukowana poniżej progu rabatowego, Znicze BARTEK - internetowy sklep ze zniczami zwróci pieniądze równoważne wartości odesłanego towaru, skorygowane o kwotę udzielonych, rabatów. Korekta będzie wynosiła równowartość różnicy pomiędzy rabatami udzielonymi w pierwotnym zamówieniu, a rabatami należnymi po odjęciu od kwoty zamówienia wartości odsyłanych towarów.


X.           Reklamacje. Odpowiedzialność z tytułu rękojmi.

Sklep jest zobowiązany sprzedać i dostarczyć Klientowi Towar bez wad fizycznych i prawnych. 
Klientowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji w przypadku gdy Towar ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia). 
Wada fizyczna polega na niezgodności Towaru z umową sprzedaży. W szczególności Towar jest niezgodny z umową sprzedaży jeżeli: 
a. Towar nie ma właściwości, które Towar tego rodzaju powinien mieć ze względu na cel w umowie sprzedaży oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia; 
b. Towar nie ma właściwości, o których istnieniu Sklep zapewniał; 
c. Towar został Klientowi wydany w stanie niezupełnym. 
Sklep ponosi odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady fizyczne, które istniały w chwili wydania Towaru Klientowi lub wynikły z przyczyny tkwiącej w Towarze sprzedanym w tej samej chwili. 
Towar sprzedany ma wadę prawną, jeżeli stanowi własność osoby trzeciej albo jest obciążony prawem osoby trzeciej, a także jeżeli ograniczenie w korzystaniu lub rozporządzaniu rzeczą wynika z decyzji lub orzeczenia właściwego organu. 
Klienci powinni kierować ewentualne reklamacje: 
e-mailem na adres: sklep@zniczebartek.pl

bądź za pośrednictwem poczty na adres: 
P.P.H. BARTEK
Trzeciaków 29a
21-007 Mełgiew
z dopiskiem „Reklamacja"

Klienci mogą także kierować pytania dotyczące przysługujących im praw i obowiązków związanych z reklamacjami, dzwoniąc pod numer 601675290, od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-17.00 (z telefonu stacjonarnego lub z telefonu komórkowego – opłata według taryfy danego operatora). 

7.    Jeżeli Towar sprzedany ma wadę, Klient ma prawo: 
a. żądać wymiany Towaru wadliwego na wolny od wad albo żądać usunięcia wady; 
albo 
b. złożyć oświadczenie o proporcjonalnym obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, przy czym w takim przypadku Sklep może niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymienić Towar wadliwy na wolny od wad albo wadę usunąć; jednakże jeżeli Towar był już wymieniony lub naprawiany przez Sklep albo Sklep nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany Towaru na wolną od wad lub usunięcia wady, powyższe ograniczenie nie stosuje się i Klient może złożyć stosowne oświadczenie o proporcjonalnym obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy; 

Klient nie może odstąpić od umowy sprzedaży, jeżeli wada jest nieistotna. 
Klient zamiast zaproponowanego przez Sklep usunięcia wady może żądać wymiany Towaru na wolny od wad albo zamiast wymiany Towaru żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie Towaru do zgodności z umową sprzedaży w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sklep. 
Sklep może odmówić wymiany Towaru wadliwego na wolny od wad albo usunięcia wady, jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową sprzedaży Towaru wadliwego w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe lub w porównaniu z drugim możliwym sposobem wymagałoby nadmiernych kosztów. 
Reklamacje rozpatrywane są najpóźniej w terminie 14 (czternastu) dni od daty otrzymania przez Sklep reklamacji, o czym Klient zostanie powiadomiony za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mailowy, podany przez Klienta albo SMS na podany przez klienta nr telefonu albo przesyłką pocztową na adres wskazany przez Klienta. 
Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, zobowiązany jest dostarczyć wadliwy Towar do firmy P.P.H. BARTEK na podany poniżej adres na koszt firmy P.P.H. BARTEK wraz z opisem przyczyny reklamacji. Koszty związane z odesłaniem przez Klienta reklamowanego Towaru Sklep zwraca natychmiast po pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji. Dokonując reklamacji Towaru Klient powinien opisać przyczynę reklamacji Towaru. 
P.P.H. BARTEK
Trzeciaków 29a
21-007 Mełgiew
z dopiskiem „Reklamacja” 

XI.        Postanowienia końcowe 

W sprawach nieuregulowanych na stronie internetowej Sklepu Znicze BARTEK - internetowy sklep ze zniczami znajdują zastosowanie przepisy prawa polskiego, w szczególności ustawa o prawach konsumenta oraz przepisy Kodeksu Cywilnego. 
Towary prezentowane na stronie internetowej Sklepu Znicze BARTEK - internetowy sklep ze zniczami nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. 
Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany zasad sprzedaży, dokonywanej za pośrednictwem strony internetowej Sklepu Znicze BARTEK - internetowy sklep ze zniczami; wszelkie zmiany obowiązują od dnia ich opublikowania na stronie Znicze BARTEK - internetowy sklep ze zniczami. Zamówienia złożone przed datą wprowadzenia zmian do zasad sprzedaży, dokonywanej za pośrednictwem strony internetowej Sklepu Znicze BARTEK - internetowy sklep ze zniczami, są realizowane na podstawie zapisów obowiązujących w dniu złożenia zamówienia. 
Wszelkie spory pomiędzy Klientem a firmą P.P.H. BARTEK będą rozstrzygane przez sądy powszechne w Polsce, przy czym Klientowi przysługuje także możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów dochodzenia roszczeń, w szczególności Klient może zwrócić się o mediację lub rozstrzygnięcie do sądu polubownego. W tym celu Klient powinien dostarczyć do instytucji przez siebie wybranej, przed którą będzie toczyło się postępowanie odpowiedni formularz – wniosek o mediację lub wniosek o rozpatrzenie sprawy przed sądem polubownym (w niektórych instytucjach formularz ten ma różne nazwy, np. wniosek-zapis na sąd polubowny).
 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl